​Tsung-Ming Tu( 1945.12-1947.3 ; 1948.7-1953.7 )no-1-3.jpg
​L.C. Yen( 1947.4-1948.6 )
​Huo-Yao Wei( 1953.8-1972.7 )
​Chen-Yuan Lee( 1972.8-1978.7 )
​Ming-Tsung Peng( 1978.8-1983.7 )
​Sze-Piao Yang( 1983.8-1985.7 )
​Czau-Siung Yang ( 1985.8-1987.7 )
​Po-Chao Huang( 1987.8-1991.7 )
​Wei-Jao Chen( 1991.8-1993.6 )
​Kue-Hsiung Hsieh( 1993.11-1994.7 )
​Bor-Shen Hsieh( 1995.8-2001.7 )
​Ding-Shinn Chen 2001.8-2007.7 ​
​​Pan-Chyr Yang 2007.8-2013.7 
SHAN-CHWEN CHANG 2013.8 ~SHAN-CHWEN CHANG